Оддел Лабораторија
Биохемичар
Телефон: 02/3235-028
Е-маил: lidija.Simik@gradskahirurgija.org.mk
Гимназија - 4 години во Берлин, Германија;
Природно-математички факултет-Скопје, со звање Дипломиран Инженер по Биологија-биохемиско- физиолошки смер.
Од 1997 до денес-Клиничка лабораторија при УКХБ Св. Наум Охридски – Скопје.
учество на проекти од областа на биохемијата при ПМФ во земјата и странство, учество на семинари и конгреси, член на комисија за евалуација на лабораториска апаратура при Министерство за здравство во време на министерот Бујар Османи
англиски
германски
српскохрватски