Хематолошко – биохемиската лабораторија работи во состав на ЈЗУ Универзитетската Клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски – Скопје од нејзиното основање. Со развојот и усовршувањето на хируршката дејност на болницата се развиваше и лабораторијата, се со цел комплетно опслужување на потребите на истата, односно навремено, ефикасно, прецизно и точно изведување на лабораториските иследувања, и учество во поставувањето на дијагнозата и спроведување на терапија. Вршиме лабораториски услуги за пациенти од нашите специјалистичко консултативни амбуланти и пациенти кои стационарно се лекуваат кај нас .

Хематолошко – биохемиската лабораторија нуди

- Изработка на итни и ургентни анализи во најкраток рок (30 мин – 1 час),
- На располагање 24 часа во текот на денот, 365 дена во годината,
- Брза, точна, прецизна и квалитетна изработка на анализите со најсовремена апаратура и опрема,
- Постојана калибрација и внатршна контрола на квалитетот и надзор од високо стручен и професионален кадар и котинуирана надворешна контрола.
- Потполно безбеден систем за земање на крв со вакум систем од страна на искусен и обучен медицинки персонал .
- Целосна совтверска поврзаност на лабораторијата со амбулантите и болничките оддели во Клиниката,

ВИДОВИ НА ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ

Хематолошкиот статус:Комплетна крвна слика, диференцијална крвна слика, седиментација на еритроцити.
Уринарен статус:Макроскопски преглед – хемиски. Микроскопски преглед – седимент.
Испитување на разни содржини од дрен, од сонда и друго.
Глуциден статус: Испитување на глукоза во крв.
Деградациони продукти: Уреа во серум и урина, Креатинин во серум и урина, мокрачна киселина во серум и урина. тотален билирубин,директен билирубин и индиректен билирубин
Ензимски статус: Алфа амилаза во крв и во урина,АСТ(ГОТ), АЛТ(ГПТ),ЛДХ,ГГТ,ЦК,ЦК-МБ, алкална фосфатаза,липаза, холинестераза
Протеински статус:Тотални протеини,албумини,глобулини,
Липиден статус:Вкупен холестерол,триглицериди,ХДЛ,ЛДЛ
Елекролитен статус: Натриум, калиум, јонизиран калциум,хлориди, серумско железо,
Имунолошки статус: ЦРП, феритин, трансферин, лактат, АСО и РФ
Туморски маркери: АФП, ЦЕА, Ца 19-9, Ца 15- 3, Ца 125,ПСА, фПСА, бета ХЦГ, ХПГ

Нашиот тим се состои од двајца специјалисти по медицинска биохемија и инг. по биологија