На Рентгенолошкиот оддел се вработени 9 лекари специјалисти,17 технололози,2 медицински сестри,2 администратори,1 фотолаборант и 1 хигиеничар каде се изведуваат повеќе дијагностички процедури како од областа на класичната радиологија( без и со контраст) како и најновите имиџинг методи,како ултразвук,комплутеризирана томографија,магнетна резонанца.Во склоп на овие методи се работат и одрердени интервентни процедури како што е биопсијата на коска и меки ткива,водени под ултразвук или комплутеризирана томографија, како и изведување на артрографија на колено со помош на магентна резонанца.
Бројот на извршени дијагностички постапки од година во година се зголемува така да во периодот од 2013-2014 година се изврчени 47000 дијагностичко-поликлинички услуги а во периодот 2014-2015 година се извршени 50000 прегледи а во тековната година до 31/07/2015 година се извршени 30000 прегледи.

Класични дијагностички процедури –без контраст
-радиограм на бели дробови,скелет,нативни графии на абдомен и уринарен тракт

Класични дијагностички процедури-со контраст
- иследување на гастроинтетсиналниот систем ,
- иследување на уринарниот тракт (интравенска урографија,микциона урографија,ретроградна уретеро-цистографија)

Ултразвук
- ултрасзвук на абдомен и уринарен тракт,
- ултразувук на мускулоскелетен систем,
- биопсии на мекоткивни тумори,
- ултразвук на аксили и дојка,
- биопсии на туморски промени во дојка,
- ултразувук на тестиси

Компјутеризирана томографија
- глава,бели дробови,абдомен,уринарен тракт, мала карлица,мусклоскелетен систем
- ангиографија на долни екстремитети
- биопсии на коска и мекоткивни тумори

Магентна резонанаца
- глава,орбити,хипофиза
- рбетен столб
- мускулоскелетем систем колено,рамо,рацен зглоб,лакт,скочен зглоб и колкови
- абдомен и МРЦП
- уринарен тракт
- мала карлица (женска и машка)