Оддел Трауматологија
Супспецијалист по трауматологија
Телефон: 02/3235-014
Е-маил: Viktor.Kamiloski@gradskahirurgija.org.mk
Роден 05.04.1962,Скопје,дипломира 1986 год на ,,Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет во Скопје,1995 завршува Специјализација по Општа хирургија а 2000 год завршува Субспецијализација по Трауматологија. Магистрира 1998 Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет во Скопје. Одбранета магистерска теза: ,,Клиничка и рентгенолошка евалуација на третманот на фрактурите на радиус на типично место ”. Во 2008, на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет во Скопје Одбранета докторска дисертација со наслов ,,Мултипланарна лигаментотакса зголемена со интрафокална фиксација со Киршнерови игли кај нестабилни фрактури на дистален радиус” Вонреден професор е на Медицинскиот факултет во Скопје. Автор е на бројни трудови од областа на трауматологијата.
Успешно се занимава со третирање на скршениците на горните и долните екстремитети. Има воведено мн нови оперативни техники а во последно време негов интерес е артоскопија на рамо и рачен зглоб.
ЈЗУ. Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски” Скопје:
- Вработен од 17.10.1988
- Раководител на Асептичен оддел на РЕ Трауматологија 1997-2000
- Раководител (директор) на РЕ Поликлиника 2000-2001 и 2003-2006
- Генерален директор на Градска општа болница Скопје 2001-2003
- Директор од 2006-2010
- Раководител на РЕ Трауматологија 2010-2013