Оддел Трауматологија
Специјалист по општа хирургија, на супспецијализација по трауматологија
Телефон: 02/3235-014
Е-маил: Katerina.Kaspinova@gradskahirurgija.org.mk