Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Slavica.Stojanova@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје во 1980 год,
а во 1986 специјализација за анестезиологија и реаниматологија.
Се здобила со звање примариус во 1997 година.
Одбранила магистерски труд во 2003.
Раководител е на одделението за интензивно лекување.