Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Tatjana.Trojik@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје во 1986год,
во 1996 специјализација за анестезиологија и интензивно лекување.
Се здобила со звање магистер на медицински науки во 2004.
Во 2014 ја одбранила докторската дисертација и се стекнала со звање доктор на медицински науки.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 1989 година.
Раководител е на одделението за Анестезија