Оддел Оддел за интензивно лекување
Специјалист анестезиолог
Телефон: 02/3222-333
Е-маил: Olgica.Vasileva@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје во 1995 год,
а во 2002 год специјализација по анестезиологија и интензивно лекување.
Во моментов на магистерски студии на Медицински факултет во Скопје.
Од 2008 година е асистент на Катедра по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување на Медицински факултет во Скопје.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 1997 година.