Оддел Васкуларна хирургија
Суспецијалист по васкуларна хирургија
Телефон: 02/3235-019
Е-маил: Branko.Jordanovski@gradskahirurgija.org.mk
Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје 1981 год.
По дипломирањето 3 години работел како лекар од Општа пракса.
Сецијализацијата по Општа хирургија и субспецијализацијата по Васкуларна хирургија ги обавува на Медицинскиот Факултет во Скопје.
Во 1990 год. се стекнува со звањето Специјалист по општахирургија, а во 1995 со звањето субспецијалист по Васкуларна Хирургија.
Во тек на субспецијализацијата во два наврати престојува на УК за Кардиоваскуларна Хирургија во Софија.
Носител е на повеке стручни трудови.
Во 2002 год. му е доделено звањето Примариус.
Во редовен работен однос во оваа установа од 01.07.1985.
Раководител на одделот за Васкуларна Хирургија е од 01.02.1999 год.