Оддел Васкуларна хирургија
Суспецијалист по васкуларна хирургија
Телефон: 02/3235-019
Е-маил: Gjorgi.Resov@gradskahirurgija.org.mk
Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје 1989 год.
Сецијализацијата по Општа хирургија и субспецијализацијата по Васкуларна хирургија ги обавува на Медицинскиот Факултет во Скопје.
Во 2001 год. се стекнува со звањето Специјалист по општа хирургија,а во 2010 со звањето субспецијалист по Васкуларна Хирургија.
По дипломирањето 5 години волонтирал како лекар од Општа пракса во ЈЗУ Св.Наум Охридски Скопје.
Во редовен работен однос во оваа установа од 1995год.
Носител е на повеке стручни трудови.