Оддел Васкуларна хирургија
Суспецијалист по васкуларна хирургија
Телефон: 02/3235-019
Е-маил: Igor.Kostov M-r sc.@gradskahirurgija.org.mk
Дипломирал на Медицински Факултет во Скопје 1994 година.
Специјалист по Општа хирургија од 2004 година.
Супспецијалист по Васкуларна хирургија од 2014 година.
Магистер по медицински науки со магистерски труд: "Цолор Дуплеx сонографијата и Д-Димер во дијагнозата на ДВТ", 2011 година.
Вешто лице од областа на општата и васкуларна хирургија од 2012 година.
Бил на обука и престој од областа на хирургијата во медицински центри во Словениа, Србија, Грција, Шпанија, Холандија, Бугарија и САД.
Објавил повеќе трудови и текстови од областа на хирургијата во домашни и странски медицински списанија.
Вработен во Св Наум Охридски Скопје од 1997.
Активен учесник на повеќе конгреси во земјата и странство.
Член на Македонско лекарско друштво, Лекарска комора на Македонија, Здружение на хирурзи на РМ., Комора на вештаци на РМ.
Визитинг Хирург во Општа болница Куманово и Охрид.