Оддел Урологија
Специјалист уролог
Телефон: 02/3235-025
Е-маил: Slobodan.Ristovski@gradskahirurgija.org.mk
Јан.1988-1992 специјализација по урологија,
Окт. 1985-1988,- лекар секундарец на урологија
Особен интерес:: ендоурологија, уроонкологхија и лапарсоскопска хирургија
Автор и коавтор на 80 стру~ни и нау~ни труда, еден у~ебник и три монографии.
2006-2009; 2012- , Раководител на РЕ Урологија
Март 2011. - .Редовен професор , УКИМ “ Св. Кирил и Медодиј” во Скопје , Медицински факултет, Република Македонија
Дек. 1999. Доктор по медицински науки од областа хирургија(Пх.Д), УКИМ “ Св. Кирил и Медодиј” во Скопје , Медицински факултет, Република Македонија
Јан. 1992- 2001. Асистен по предмет хирургија, УКИМ “ Св. Кирил и Медодиј” во Скопје , Медицински факултет, Република Македонија
Јан.1992- .Специјалист по урологија,