Оддел Оддел за детска хирургија
Специјалист по детска хирургија
Телефон: 02/3235-032
Е-маил: Ilirjana.Shehu@gradskahirurgija.org.mk
Основно и средно образование забршено во Скопје.
1988-1994 - Медицински факултет, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2004-2009 – Специјализација за Детска хирургија на Медицински факултет, Скопје.
1995-2002 – Професор по предмет: Хигиена, Микробиологија, Фармакологија, Нега на болен, при Средномедицински училишен центар „Др Панче Караѓозов“ Скопје.
Од 2002 – Одд. за Детска хирургија при Универзитетската Клиника за хирушки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје.
Член на председателството на Здружението на детски хирурзи од 2012 год.
Учество на разни здружениа, симпозиуми, Конгреси од областа на детска трауматологија, детска пластична хирургија, детска урологија, детска абдоминална хирургија во земјата и странство.