Оддел Оддел за детска хирургија
Специјалист по детска хирургија
Телефон: 02/3235-032
Е-маил: Marko.Nikolovski@gradskahirurgija.org.mk