Оддел Пластична хирургија
Супспецијалист по пластична хирургија
Телефон: 02/3235-096
Е-маил: Greta.Marcikik@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ во Скопје 1987 год.
Завршила специјализација по Општа хирургија 1996год.
Завршила субспецијализација по Пластична реконструктивна хирургија 2002 год.
Асистент на Медицински факултет на УКИМ од 1998 год. до 2007год. Претседател на МАПРЕХ (Македонска асоцијација на пластична реконструктивна и естетска хирургија) од 2009-2012 год.
Раководител на Одделот за Пластична и реконструктивна хирургија од 2009 год.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 1989 год.