Оддел Пластична хирургија
Супспецијалист по пластична хирургија
Телефон: 02/3235-096
Е-маил: Mare.Stevkovska@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје во 1986 год,
1994 год. завршила специjaлизација по Клиничка фармакологија,
1996 год. специјализација по Општа Хирургија,
2003 година субспецијализација по Пластична и реконструктивна хирургија,
2009 год. се стекна со звање Магистер по Медицински Науки.
Вработена во УКХБ Св Наум Охридски од 1988 година.