Оддел Пластична хирургија
Супспецијалист по пластична хирургија
Телефон: 02/3235-096
Е-маил: Emilija.Atanasova@gradskahirurgija.org.mk
Завршила Медицински Факултет на УКИМ Скопје во 1993 год.
Специјализација по Општа хирургија заврила 2002 год,
а Субспецијализација по Пластична и Реконструктивна Хирургија завршила 2011 год.
Во 1997 год. започнала со постдипломски студии по Хирургија.
Од 2002 до 2009 год била асистент по предметот Хирургија при Медицински Факултет на УКИМ.
Вработена во УКХБ „Св. Наум Охридски“ од 1997 година.