Оддел Пластична хирургија
Специјалист по општа хирургија
Телефон: 02/3235-096
Е-маил: Biljana.Todorova@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје,
завршила специјализација по општа хирургија 2006год.,
запишана на магистерски студии 2001 година,
а од 2008 година го стекнала звањето ассистент при Медицинскиот факилутет Скопје.
Вработена во УКХБ Св.Наум Охридски од 2000 година.