Оддел Лабораторија
Специјалист по мед.биохемија
Телефон: 02/3235-028
Е-маил: Stanka.Efremova@gradskahirurgija.org.mk
1994 Специјализација по медицинска биохемија
1982година “Универзиете Кирил и Методиј “-Фармацевтски факлутет Скопје
1997- Оддел Лабораторија Универзитетска Клиника по хируршки болести“Св.Наум Охридски”-Скопје
1983-1996 година вработена во Здравствен дом Кратово
Македонски мајчин јазик
Англиски-активно/ пасивно
Српски-активно/ пасивно
Бугарски активно