Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3235-029
Е-маил: Jasminka.Cabukovska@gradskahirurgija.org.mk
Дипломирал на Медицински факултет во Скопје во Јуни 1985 година
Положил специјалистички испит по Радиодијагностика во Јуни 1993 година
Одбранил Докторска дисертација под наслов „Вредноста на компјутеризираната томографија во евалуација и постоперативен TNM staging на карцином на желудник“ во Јуни 2003 година со што станува - доктор на медицински науки.
Во 1992 година е избран за помлад асистент на Медицински факултет во Скопје
Во 1994 година е избран за асистент на Медицински факултет во Скопје
Во 2004 година е избран за доцент на Медицински факултет во Скопје
Во 2009 година е избран за вонреден професор на Медицински факултет во Скопје
Во 1988 година се вработива во Институт за радиологија во Скопје
Во 2007 година се вработува во ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија Скопје
Во 2013 година се вработува во ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ во Скопје
Од 1993 до 1995 присуствува на CONTINUING EDUCATION IN RADIOLOGY IN EAST EUROPE - HALLEY PROJECT организирана од ECR и EAR во соработка со Bulgarian Radiological Society
Од 1999 до 2011 година учествува со 13 автроски труда на European Congress of Radiology ECR
Во 2000 година учествува со авторки труд на WFUSMB 2000 во Фиренца, Италија
Во 1999 година учествува со авторски труд на EUROSON 1999 во Берлин, Германија
Со авторски трудови и предавања учествува на бројни конгреси, семинари, состаноци и симпозиуми организирани во земјава.
Автор и коавтор е на бројни трудови објавени во домашни и странски стручни и научни списанија.
Од 2007 до 2011 година член е на Scientific Committee of EAR
Од 2000 до 2002 година и од 2004 до 2006 година е Потпретседател на Македонското здружение на радиолози
Од 2002 до 2004 година е Генерален секретар на Македонското здружение на радиолози
Во 2000 година е Генерален секретар на 2-от Македонски Конгрес на Радиолози
Во 2007 година учествува во Програмата за Менаџмент и лидерство во здравството организирана од Министерството за здравство и Медицински факултет во Скопје и го положил менаџерскиот испит
Ментор е на една докторска дисертација, на два магистерски труда и на повеќе од 20 дипломси трудви.
Опособен е и остручен за изведување на сите радиолошки дијагностички процедур, како на конвенционални радиолошки апарати така и на апаратите за имиџинг дијагностика како ултразвук (US), компјутеризирана томографија (CT) и магнетна резонанса (MRI) од областа на абдоминалната, торакалната, мускулоскелатната и неурорадиологијата.
Оспособен за работа на PC со солидно познавање на повеќе програми како Microsoft (Word, Excel, Power Point, Access), Adobe Ilustratot, Page Maker I Photoshop, Macromedia (Dream Wievwr I Flash).
Во 2007 година публикува книга „ Компјутеризирана томографија за радиолошки технолози“
Во 2015 година публикува книга „Радиолошка дијагноза на тумори на желудник“
Во 2015 година публикува книга „Компјутеризирана томографија базични принципи и протоколи“