Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3235-029
Е-маил: Cveta.Miladinovska@gradskahirurgija.org.mk
1977-1984 Дипломирала на Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" -Скопје.
1977 Основно и средно образование завршила во Охрид.
2011 Вработена во Универзитетска клиника за хируршки заболувања "св.Наум Охридски" Скопје - како лекар специјалист радиодијагностичар.
1997 Вработена во Институтот по белодробни заболувања кај деца - како лекар спедијалист радиолог. Наставна база на Медицинскиот факултет во Скопје.
1994-1997 Вработена во Медицинскиот центар - Охрид како специјалист радиолог
1991-1994 Специјализација-по предметот радиологија на Медицинскиот факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" -Скопје.
1990-1991 Втор лекар во радиолошката единица при Медицински Центар - Охрид.
1985-1990 Вработена во Медицински Центар - Охрид - како лекар општа практика.
Англиски
Германски