Оддел Оддел за радиодијагностика
Специјалист по радиодијагностика
Телефон: 02/3235-029
Е-маил: Ana.Lazarova@gradskahirurgija.org.mk
Завршила медицински факултет на УКИМ Скопје 2008 год. , специјализација по радиодијагностика завршила во 2014год.на институтот по радиологија при медицински факултет , Скопје.
Во моментов е на докторски студии на медицински факултет во Скопје , а во 2015 год.е избрана за асистент по предметот радиодијагностика.
Од 2014 година вработена е на УК по хируршки болести Св.Наум Охридски Скопје.
Предходно работно искуство има во Првата приватна општа болница РеМедика , во одделот за ин витро оплодување и одделот за радиодијагностика.
Во 2012 година престојувала на стручно усовршување во Штудгард , Германија во Екатерина Хоспитал на одделот за интервентна радиологија.
Активно учество на семинари , конгреси ,туторијали , работилници во земјата и во странство.
Активен член е на лекарска комора на Р.М и здружението на радиолози.
англиски
германски
јапонски
грчки