Извештај за реализација на средствата за прв квартал 2018

ЈЗУ Универзитетска клиника по хирурски болести Св.Наум Охридски -11 Октомври бр.53-Скопје едб.4030005578940 и мб.6072011 следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите и буџетските корисници објавен на 27.11.2017 год.според член1. во законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници(,,Службен весник на Република Македонија, бр.61/2002,98/2002,81/2005,24/11 и 145/15), во членот 29 се додава нов став (2),кој гласи:(2)Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.

Предмет : Извештај за реализација на средствата за прв квартал 01.01.2018-31.03.2018

Прилог - Одлука Управен одбор- download pdf


Прилог - Образец ДТ-1- download pdf

Прилог - Образец О-1- download pdf

Прилог - Образец О-2- download pdf

Прилог - Сервисни услуги- download pdf

Прилог - Долгови- download pdf

Прилог - Партиципација- download pdf

Прилог - Вкупен и доспеан долг- download pdf