Квартален извештај од 01.01.2019 до 30.06.2019 год.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хирурски болести Св.Наум Охридски -11 Октомври бр.53-Скопје едб.4030005578940 и мб.6072011 следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите и буџетските корисници објавен на 27.11.2017 год.според член1. во законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници(,,Службен весник на Република Македонија, бр.61/2002,98/2002,81/2005,24/11 и 145/15), во членот 29 се додава нов став (2),кој гласи:(2)Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. Предмет : Извештај за реализација на средствата за квартал од 01.01.2019 до 30.06.2019 год.

Прилог - m.06.2019 - -izvestaj fzom mesec.pdf Download