Објава на јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК Бр.1/2019 за избор на правно лице кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Прилог - javen povik1.pdf Download