Објава на јавен повик

Избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, за движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка з...
Повеќе...

Квартален извештај од 01.01.2018 до 30.09.2018 год.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хирурски болести Св.Наум Охридски -11 Октомври бр.53-Скопје едб.4030005578940 и мб.6072011 следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџети...
Повеќе...